Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

obor 79-41-K/41 Gymnázium: 30 žáků

Termín konání testů

z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury

čtyřletý obor    79-41-K/41 Gymnázium

  • 1. termín – 12. dubna 2019 (pátek)
  • 2. termín – 15. dubna 2019 (pondělí)

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

1. termín: 13. května 2019

2. termín: 14. května 2019

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2019/2020

obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium): 30 žáků

V souladu s příslušnými ustanoveními paragrafů zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel Gymnázia Otrokovice 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. Přijímací zkoušky se uskuteční formou centrálně zadávaných jednotných testů (test matematika a její aplikace a test český jazyk a literatura).

Uchazeči mohou získat maximálně 50 bodů z testu matematika a její aplikace a maximálně 50 bodů z testu český jazyk a literatura v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Žákům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem.

V případě, že se zkoušek zúčastní žák či žáci dle předešlého odstavce, vytvoří ředitel Gymnázia Otrokovice ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů. Body z redukovaného hodnocení ve výši jejich dvojnásobku budou použity v rámci výsledkové listiny.

Uchazeč získá 25 bodů za účast v okresním kole nebo kolech výše postavených v individuálních soutěžích v aktuálním či předcházejícím školním roce nebo za absolvování vzdělávacího kurzu z cizího jazyka v minimálním rozsahu 40 hodin nebo za certifikát o složení mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny všech úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo státní základní jazykové zkoušky a státní všeobecné jazykové zkoušky, který vydal zahraniční kulturní institut nebo jazyková škola ČR.

Uchazeč získá za prospěch o pololetí 9. třídy se samými výbornými 40 bodů, za prospěch s jednou dvojkou a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 35 bodů, za  prospěch se dvěma dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 30 bodů, za prospěch se třemi dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 25 bodů, za prospěch se čtyřmi dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 20 bodů, za prospěch s pěti dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 15 bodů, za prospěch se šesti dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 10 bodů; uchazeči, jehož prospěch o pololetí 9. ročníku obsahoval jednu či více dostatečných, bude odečteno 40 bodů.

O pořadí rozhoduje celkový počet získaných bodů, v případě rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí celkový počet bodů z testů matematika a její aplikace a český jazyk a literatura, v případě rovnosti bodů z testů je rozhodující počet bodů získaný z testu matematika a její aplikace, v případě rovnosti bodů z testu matematika a její aplikace je rozhodující počet bodů získaný z testu český  jazyk a literatura, v případě rovnosti bodů získaných z testu český jazyk a literatura rozhoduje počet bodů získaný za účast v okresním kole nebo kolech výše postavených v individuálních soutěžích v aktuálním či předcházejícím školním roce nebo za absolvování vzdělávacího kurzu z cizího jazyka v minimálním rozsahu 40 hodin nebo za certifikát o složení mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny všech úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo státní základní jazykové zkoušky a státní všeobecné jazykové zkoušky, který vydal zahraniční kulturní institut nebo jazyková škola ČR, v případě rovnosti bodů získaných za účast v okresním kole nebo kolech výše postavených v individuálních soutěžích v aktuálním či předcházejícím školním roce nebo za absolvování vzdělávacího kurzu z cizího jazyka v minimálním rozsahu 40 hodin nebo za certifikát o složení mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny všech úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo státní základní jazykové zkoušky a státní všeobecné jazykové zkoušky, který vydal zahraniční kulturní institut nebo jazyková škola ČR, rozhoduje počet bodů získaný za prospěch na ZŠ.

Mgr. Ivo Kramář

ředitel Gymnázia Otrokovice

Otrokovice 16. 11. 2018