Termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřletý obor vzdělávání:

  1. termín: úterý 14. dubna 2020
  2. termín: středa 15. dubna 2020

Osmiletý obor vzdělávání:

  1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
  2. termín: pátek 17. dubna 2020

Informace pro přijaté uchazeče

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na budově školy a na webu www.gyotr.cz nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, pod evidenčním číslem z pozvánky k přijímacímu řízení. Zákonným zástupcům přijatých uchazečů již nebude v souladu s § 60 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon) zasíláno písemné rozhodnutí o přijetí.

Toto rozhodnutí bude vydáno pouze na žádost.

Den zveřejnění  se považuje za den oznámení rozhodnutí o přijetí.

Informace ohledně odevzdání zápisového lístku

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Informace pro nepřijaté uchazeče

Seznam nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na budově školy a na webu www.gyotr.cz nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, pod evidenčním číslem z pozvánky k přijímacímu řízení.. Písemné rozhodnutí v souladu se správním řádem budou moci zákonní zástupci nepřijatých uchazečů převzít osobně. Termín převzetí rozhodnutí o nepřijetí bude podle data zveřejnění seznamu nepřijatých uchazečů.

Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou do vlastních rukou.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá v zákonné lhůtě na poště, pak je považováno za doručené.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí nebo doručení rozhodnutí.

Obory vzdělání pro školní rok 2020/2021

Obor Počet přijatých Kód oboru
čtyřleté studium 30 žáků 79-41-K/41 Gymnázium
osmileté studium 28 žáků 79-41-K/81 Gymnázium

Přihláška ke studiu

Uchazeči musí podat přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2019. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 07:30 do 14:00 nebo prostřednictvím pošty. Rozhodující je razítko odeslání.

26. 2. 2020 v den konání přípravného kurzu přijmeme přihlášky ke studiu i později, při osobním předání              do 15.00 hodin.

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Kritéria přijímacího řízení 2019/2020

Ilustrační testy 2016 – osmiletá gymnázia

Český jazyk a literatura

Didaktický test
Záznamový arch
Řešení

Matematika

Didaktický test
Záznamový arch
Řešení

Ilustrační testy 2016 – čtyřleté obory vzdělání

Český jazyk a literatura

Didaktický test
Záznamový arch
Řešení

Matematika

Didaktický test
Záznamový arch
Řešení