Od pondělí 11. 5. žáci oktávy a 4. A zahájí konzultace svých maturitních předmětů dle zvláštního rozvrhu. Rozvrh je sestaven do čtyř dnů (po pěti vyučovacích hodinách) od pondělí do čtvrtka. Rozvrh a rozdělení do skupin v Čj ke stažení ZDE. V pátek budou probíhat individuální konzultace podle potřeb žáků na základě předchozí dohody s jednotlivými vyučujícími. V následujících týdnech se celé schéma opakuje.

Konzultace jsou dobrovolné, je však nanejvýš žádoucí, aby se jich žáci účastnili v co největší míře.

Organizační pokyny:

1) Vstup a přezouvání

V pondělí 11. 5. žáci vstupují do školy jednotlivě při dodržení rozestupů 2m vchodem pro žáky, v šatně si vezmou své přezůvky a přezouvají se:

– oktáva na lavičkách u žákovského vchodu

– 4. A bude mít lavičku u učitelského vchodu (naproti hnědé kožené pohovce)

Další dny oktáva vstupuje pouze žákovským vchodem, u něhož se v chodbě přezouvá, 4. A vstupuje do budovy učitelským vchodem, u něhož se přezouvá.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.  Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

2) Učebny

  1. A má kmenovou třídu v učebně 205 (zde čeká v době volných hodin) a využívá pouze WC na stejném patře.

Oktáva má kmenovou třídu v učebně 110 (zde čeká v době volných hodin) a využívá pouze WC na stejném patře.

Každý žák musí mít s sebou 2 roušky a igelitový sáček, do něhož ukládá roušku po jejím použití.

Žáci se nesmí ve společných prostorech shlukovat, po chodbách se pohybují pouze při přechodu ze třídy do třídy.

Všichni žáci musí donést do školy vyplněné čestné prohlášení, které jim bylo zasláno mailem nebo je ke stažení ZDE.

V případě, že někdo z žáků nemá možnost tisku, dostane dokument k vyplnění ve škole.

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  Složení skupin stanoví ředitel školy s ohledem na předměty či zkoušky v rámci závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky či absolutoria v konzervatořích. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na závěrečnou nebo maturitní zkoušku, nebo absolutorium. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.  Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru) – například obrázek v příloze. Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.  V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

 

Školní jídelna nebude pro naše žáky v provozu.