Modernizace učebny VT, modernizace jazykové výuky a bezbariérový přístup a bezbariérové WC budovy B Gymnázia Otrokovice

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010844

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Cílem projektu byly stavební úpravy spojené s bezbariérovostí budovy B Gymnázia Otrokovice a dále pořízení vybavení či dovybavení 3 odborných učeben-učebny výpočetní techniky, učebny cizích jazyků a mobilní učebny za účelem zvýšení kvality vzdělávání a vzdělanosti ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích v rámci předmětů cizí jazyky, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.

Situace infrastruktury školy, konkrétně vybavení specializovaných odborných učeben digitálními technologiemi nebylo před realizací projektu vyhovující. Pořízení výukových pomůcek bylo nutným předpokladem pro zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodních věd a informačních a komunikačních technologií. Vybavení či dovybavení učeben umožňuje kvalitní seznámení žáků s aktuálními trendy v oborech tak, aby byli žáci motivováni ke studiu, studijním výsledkům a svému budoucímu uplatnění právě v těchto oborech.

V budově B bylo vytvořeno bezbariérové WC a dále byl zbudován bezbariérový vstup do budovy B.

Kvalita vzdělávání je vždy limitována nedostatečným materiálně-technickým vybavením škol a absencí moderních výukových pomůcek. Škola projektem získala dostatečné materiálně-technické vybavení, během vzdělávání nyní mohou být používány moderní výukové pomůcky. Tím je ovlivněn zájem potenciálních uchazečů, stejně jako zájem aktuálních studentů o studium právě takových oborů, o které je na trhu práce zájem.

Vybavení bylo nutno pořídit vzhledem ke zkvalitnění výuky a znalostnímu profilu budoucích absolventů. Díky rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben, nových informačních a komunikačních technologií a softwaru je žákům umožněna motivace ke studiu, rozvoj znalostí a získání přírodovědných a jazykových kompetencí. V rámci rozvoje žáků v používání digitálních technologií bylo potřeba vybudovat alespoň jednu mobilní učebnu vybavenou digitálními technologiemi, která podporuje výuku informatiky a přírodovědných předmětů.