Projekty v oblasti výpočetní techniky

Projekt SIPVZ 2005

V rámci metodického pokynu na projekty SIPVZ è. j.: 28 885/2004-551 naše škola realizovala v roce 2005 projekt „Tvorba výukových a prezentaèních materiálù a kurzù pro podporu výuky na ZŠ, SŠ a víceletém gymnáziu.
Výstupy projektu jsou zveřejněny na portálu www.zkola.cz