nova-skola-24

Gymnázium Otrokovice je menší školou s „rodinným prostředím“, která poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Studium čtyřleté je určeno žákům, kteří ze základní školy odcházejí po jejím absolvování, tj. žákům letošních devátých tříd. Studium osmileté je určeno žákům pátých tříd základních škol.

Studium na Gymnáziu Otrokovice je prioritně určeno zájemcům o následné studium na vysokých školách všech zaměření. Gymnázium Otrokovice zachovává plně všeobecný ráz studia. Absolventům je tak zajištěna plná variabilita jejich volby vysoké školy po ukončení studia.

Gymnázium Otrokovice nabízí velkou škálu zájmových aktivit. Na Gymnáziu působí již více jak 50 let divadlo Variace. Velkou tradici má též pěvecký sbor Gymnázia Otrokovice. Žáci se mohou též realizovat v dalších kroužcích – sportovních či výtvarných. Stravování žáků je zajištěno v areálu školy ve školní jídelně ZŠ Mánesova, Otrokovice. Žákům je možno zajistit ubytování na internátu SOŠ Otrokovice.

Gymnázium Otrokovice je školou přidruženou k UNESCO. GO je smluvním partnerem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Škola realizuje projekt spolufinancovaný ESF státním rozpočtem ČR Modely a modelování v přírodovědných předmětech a jejich srovnání s reálnými objekty a procesy. Dalšími sociálními partnery je Město Otrokovice, Otrokovická BESEDA s.r.o.

Gymnázium Otrokovice je školou státní.