Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

obor 79-41-K/41 Gymnázium: 30 žáků

Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče pro školní rok 2024/2025

Termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřletý obor vzdělávání:

 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

1. termín:  pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

Obory vzdělání pro školní rok 2024/2025

Obor Počet přijatých Kód oboru
čtyřleté studium 30 žáků 79-41-K/41 Gymnázium
osmileté studium 28 žáků 79-41-K/81 Gymnázium

Přihláška ke studiu

BUDE UPŘESNĚNO!!! Uchazeči musí podat přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2023. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 07:30 do 14:30 hodin (po předchozí telefonické domluvě i v jiný čas) nebo prostřednictvím pošty. Rozhodující je razítko odeslání.

Přihláška ke studiu

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče na školní rok 2023/2024 

obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium): 30 žáků

V souladu s příslušnými ustanoveními paragrafů zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel Gymnázia Otrokovice 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. Přijímací zkoušky se uskuteční formou centrálně zadávaných jednotných testů (test matematika a její aplikace a test český jazyk a literatura).

Uchazeči mohou získat maximálně 50 bodů z testu matematika a její aplikace a maximálně 50 bodů z testu český jazyk a literatura v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Uchazeč získá 25 bodů za podmínky splnění alespoň jedné z následujících odrážek:

 • za účast v soutěžích (individuálních či kolektivních) v okresním kole nebo kolech výše postavených v aktuálním či předcházejícím školním roce,
 • za absolvování vzdělávacího kurzu či individuální výuku cizího jazyka nad rámec výuky ZŠ v minimálním rozsahu 40 hodin organizovaného právnickou osobou či fyzickou osobou s živnostenským oprávněním či osobou s vysokoškolským vzděláním pedagogického směru se zaměřením na výuku cizích jazyků,
  • uchazeč absolvující výuku u právnické osoby doloží potvrzení vystavené touto osobou,
  • uchazeč absolvující výuku u fyzické osoby doloží místopřísežné prohlášení fyzické osoby s živnostenským oprávněním či osoby s vysokoškolským vzděláním pedagogického směru se zaměřením na výuku cizích jazyků potvrzující rozsah výuky a kopii živnostenského listu či vysokoškolského diplomu* osoby, která výuku vedla,
 • za certifikát o složení mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny všech úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo státní základní jazykové zkoušky a státní všeobecné jazykové zkoušky, který vydal zahraniční kulturní institut nebo jazyková škola ČR,
 • za absolvování výuky v Základní umělecké škole v 8. a 9. třídě ZŠ (bude doloženo kopií vysvědčení příslušné ZUŠ).

Uchazeč získá

 • za prospěch o pololetí 9. třídy se samými výbornými 40 bodů,
 • za prospěch s jednou dvojkou a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 35 bodů,
 • za  prospěch se dvěma dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 30 bodů,
 • za prospěch se třemi dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 25 bodů,
 • za prospěch se čtyřmi dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 20 bodů,
 • za prospěch s pěti dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 15 bodů,
 • za prospěch se šesti dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 10 bodů;
 • uchazeči, jehož prospěch o pololetí 9. ročníku obsahoval jednu či více dostatečných, bude odečteno 40 bodů.

Pro žáky, kteří absolvovali rozhodné pololetí pro přijímací řízení na Ukrajině je v Příloze č. 1 uvedena převodní tabulka pro hodnocení prospěchu.

U žáků, podle § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a cizincům podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem. Uchazečům, kteří u rozhovoru neuspějí, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí. Úspěšní uchazeči v rozhovoru, který ověřil znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání, budou zařazeni do výsledkové listiny dle následujících odstavců.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

V případě, že se zkoušek zúčastní žák či žáci dle předešlých odstavců, vytvoří ředitel Gymnázia Otrokovice ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů (k redukovanému hodnocení bude využit lepší výsledek bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů; nebude využit výsledek zkoušky z českého jazyka).

Uchazeč, u kterého byla znalost českého jazyka ověřena rozhovorem, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařadí na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

O pořadí rozhoduje celkový počet získaných bodů, v případě rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí celkový počet bodů z testů matematika a její aplikace a český jazyk a literatura, v případě rovnosti bodů z testů je rozhodující počet bodů získaný z testu matematika a její aplikace, v případě rovnosti bodů z testu matematika a její aplikace je rozhodující počet bodů získaný z testu český  jazyk a literatura, v případě rovnosti bodů získaných z testu český jazyk a literatura rozhoduje počet bodů získaný za účast v okresním kole nebo kolech výše postavených v individuálních soutěžích v aktuálním či předcházejícím školním roce nebo za absolvování vzdělávacího kurzu z cizího jazyka v minimálním rozsahu 40 hodin nebo za certifikát o složení mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny všech úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo státní základní jazykové zkoušky a státní všeobecné jazykové zkoušky, který vydal zahraniční kulturní institut nebo jazyková škola ČR, v případě rovnosti bodů získaných za účast v okresním kole nebo kolech výše postavených v individuálních soutěžích v aktuálním či předcházejícím školním roce nebo za absolvování vzdělávacího kurzu z cizího jazyka v minimálním rozsahu 40 hodin nebo za certifikát o složení mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny všech úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo státní základní jazykové zkoušky a státní všeobecné jazykové zkoušky, který vydal zahraniční kulturní institut nebo jazyková škola ČR, rozhoduje počet bodů získaný za prospěch na ZŠ.

*Po skončení přijímacího řízení budou údaje podléhající GDPR odstraněny.

Mgr. Ivo Kramář

ředitel Gymnázia Otrokovice

Příloha č. 1

Převodní tabulka pro hodnocení žáků absolvující poslední rozhodující pololetí na Ukrajině

UKRAJINSKÉ KLASIFIKAČNÍ STUPNĚ                         ČESKÉ KLASIFIKAČNÍ STUPNĚ

12 1
11 1
10 1
9 2
8 2
7 2
6 3
5 3
4 3
3 4
2 4
1 5

Kritéria ke stažení ZDE

Informace pro přijaté uchazeče

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na budově školy a na webu www.gyotr.cz nejpozději do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, pod evidenčním číslem z pozvánky k přijímacímu řízení. Zákonným zástupcům přijatých uchazečů již nebude v souladu s § 60 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon) zasíláno písemné rozhodnutí o přijetí.

Toto rozhodnutí bude vydáno pouze na žádost.

Den zveřejnění  se považuje za den oznámení rozhodnutí o přijetí.

Informace ohledně odevzdání zápisového lístku

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.

Informace pro nepřijaté uchazeče

Seznam nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na budově školy a na webu www.gyotr.cz nejpozději do jednoho dne po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, pod evidenčním číslem z pozvánky k přijímacímu řízení.. Písemné rozhodnutí v souladu se správním řádem budou moci zákonní zástupci nepřijatých uchazečů převzít osobně. Termín převzetí rozhodnutí o nepřijetí bude podle data zveřejnění seznamu nepřijatých uchazečů.

Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou do vlastních rukou.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá v zákonné lhůtě na poště, pak je považováno za doručené.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne převzetí nebo doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Žádost musí podepsat jak zákonný zástupce uchazeče, který je uvedený na přihlášce ke studiu, tak také uchazeč.
Žádost je nutné podat po převzetí rozhodnutí o nepřijetí, je ho možné vyřídit osobně nebo poštou.