Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

obor 79-41-K/41 Gymnázium: 30 žáků

Informace k přijímacímu řízení 2020/2021

Termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřletý obor vzdělávání:

  1. termín: pondělí 8. června 2020
  2. termín: —–

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

1. termín: —–

2. termín: —–

Obory vzdělání pro školní rok 2020/2021

Obor Počet přijatých Kód oboru
čtyřleté studium 30 žáků 79-41-K/41 Gymnázium
osmileté studium 28 žáků 79-41-K/81 Gymnázium

Přihláška ke studiu

Uchazeči musí podat přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2020. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 07:30 do 14:00 nebo prostřednictvím pošty. Rozhodující je razítko odeslání.

26. 2. 2020 v den konání přípravného kurzu přijmeme přihlášky ke studiu i později, při osobním předání  do 15.00 hodin.

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium): 30 žáků

V souladu s příslušnými ustanoveními paragrafů zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel Gymnázia Otrokovice 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. Přijímací zkoušky se uskuteční formou centrálně zadávaných jednotných testů (test matematika a její aplikace a test český jazyk a literatura).

Uchazeči mohou získat maximálně 50 bodů z testu matematika a její aplikace a maximálně 50 bodů z testu český jazyk a literatura v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Uchazeč získá 25 bodů za účast v okresním kole nebo kolech výše postavených v individuálních soutěžích v aktuálním či předcházejícím školním roce nebo za absolvování vzdělávacího kurzu z cizího jazyka v minimálním rozsahu 40 hodin nebo za certifikát o složení mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny všech úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo státní základní jazykové zkoušky a státní všeobecné jazykové zkoušky, který vydal zahraniční kulturní institut nebo jazyková škola ČR.

Uchazeč získá za prospěch o pololetí 9. třídy se samými výbornými 40 bodů, za prospěch s jednou dvojkou a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 35 bodů, za  prospěch se dvěma dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 30 bodů, za prospěch se třemi dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 25 bodů, za prospěch se čtyřmi dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 20 bodů, za prospěch s pěti dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 15 bodů, za prospěch se šesti dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 9. třídy 10 bodů; uchazeči, jehož prospěch o pololetí 9. ročníku obsahoval jednu či více dostatečných, bude odečteno 40 bodů.

Žákům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

V případě, že se zkoušek zúčastní žák či žáci dle předešlého odstavce, vytvoří ředitel Gymnázia Otrokovice ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů (k redukovanému hodnocení bude využit lepší výsledek bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů; nebude využit výsledek zkoušky z českého jazyka).

Uchazeč, u kterého byla znalost českého jazyka ověřena rozhovorem, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařadí na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

O pořadí rozhoduje celkový počet získaných bodů, v případě rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí celkový počet bodů z testů matematika a její aplikace a český jazyk a literatura, v případě rovnosti bodů z testů je rozhodující počet bodů získaný z testu matematika a její aplikace, v případě rovnosti bodů z testu matematika a její aplikace je rozhodující počet bodů získaný z testu český  jazyk a literatura, v případě rovnosti bodů získaných z testu český jazyk a literatura rozhoduje počet bodů získaný za účast v okresním kole nebo kolech výše postavených v individuálních soutěžích v aktuálním či předcházejícím školním roce nebo za absolvování vzdělávacího kurzu z cizího jazyka v minimálním rozsahu 40 hodin nebo za certifikát o složení mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny všech úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo státní základní jazykové zkoušky a státní všeobecné jazykové zkoušky, který vydal zahraniční kulturní institut nebo jazyková škola ČR, v případě rovnosti bodů získaných za účast v okresním kole nebo kolech výše postavených v individuálních soutěžích v aktuálním či předcházejícím školním roce nebo za absolvování vzdělávacího kurzu z cizího jazyka v minimálním rozsahu 40 hodin nebo za certifikát o složení mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny všech úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo státní základní jazykové zkoušky a státní všeobecné jazykové zkoušky, který vydal zahraniční kulturní institut nebo jazyková škola ČR, rozhoduje počet bodů získaný za prospěch na ZŠ.

Mgr. Ivo Kramář

ředitel Gymnázia Otrokovice

Otrokovice 29. 1. 2020

Kritéria čtyřleté studium (dokument ke stažení)

Informace pro přijaté uchazeče

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na budově školy a na webu www.gyotr.cz nejpozději do jednoho dne po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, pod evidenčním číslem z pozvánky k přijímacímu řízení. Zákonným zástupcům přijatých uchazečů již nebude v souladu s § 60 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon) zasíláno písemné rozhodnutí o přijetí.

Toto rozhodnutí bude vydáno pouze na žádost.

Den zveřejnění  se považuje za den oznámení rozhodnutí o přijetí.

Informace ohledně odevzdání zápisového lístku

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí na webových stránkách školy viz. výše. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí.

Informace pro nepřijaté uchazeče

Seznam nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na budově školy a na webu www.gyotr.cz nejpozději do jednoho dne po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, pod evidenčním číslem z pozvánky k přijímacímu řízení.. Písemné rozhodnutí v souladu se správním řádem budou moci zákonní zástupci nepřijatých uchazečů převzít osobně. Termín převzetí rozhodnutí o nepřijetí bude podle data zveřejnění seznamu nepřijatých uchazečů.

Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou do vlastních rukou.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá v zákonné lhůtě na poště, pak je považováno za doručené.

Odvolání nelze podávat, ale lze podat žádost o nové rozhodnutí podle § 101 písmene b) správního řádu do tří dnů od převzetí nebo doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Žádost musí podepsat jak zákonný zástupce uchazeče, který je uvedený na přihlášce ke studiu, tak také uchazeč.
Žádost je nutné podat po převzetí rozhodnutí o nepřijetí, je ho možné vyřídit osobně nebo poštou.