Gymnázium Otrokovice – Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie

(poskytnuta finanční podpora z EU)

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0006716

Cílem projektu je vybudovat multimediální učenu a umožnit plnohodnotné využití této techniky ve výuce jazyků a přírodovědných předmětů. Vybudováním učebny chemie a biologie dojde k náhradě nevyhovujících učeben za učebny odpovídající současným potřebám výuky se zachováním všech stávajících funkcionalit. Učebny slouží zároveň jako laboratoře a musí tedy splňovat i tyto požadavky.

Škola v tuto chvíli nedisponuje vybavením, které by žákům umožnilo využívat při výuce moderních a kvalifikovaných metod, zastaralé vybavení nemá pozitivní vliv na úroveň vzdělávání a poskytování školských služeb. Vybavení je nutné pořídit vzhledem ke zkvalitnění výuky a znalostnímu profilu budoucích absolventů. Díky rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben, nových informačních a komunikačních technologií a softwaru bude žákům umožněna motivace ke studiu a rozvoj znalostí a získání přírodovědných a jazykových kompetencí. V rámci rozvoje komunikativních schopností žáků v cizích jazycích je také aktuální potřeba ve vybudování alespoň jedné specializované multimediální učebny vybavené digitálními technologiemi, která podporuje rozvoj komunikace žáků v cizích jazycích a přírodovědných předmětů.

Gymnázium Otrokovice v této chvíli nemá multimediální učebnou, která by umožňovala v plné šíři využít moderních prostředků IT pro výuku. Učebna bude využívána pro výuku mnoha předmětů – přírodovědných i jazykových. Učebna bude vybavena moderní didaktickou technikou, notebooky pro žáky, interaktivní technikou, multimediální technikou. Tím bude učebna využitelná pro všechny žáky školy. Dalšími odbornými učebnami, které je nutno vybudovat, jsou učebny biologie a chemie. Obě stávající učebny jsou na hranici své životnosti a jejich nové vybudování je nutným předpokladem pro zkvalitnění výuky biologie a chemie. Obě učebny též slouží jako laboratoře. Díky tomu je zaručena efektivita vložených prostředků.