Učební plán Gymnázia  Otrokovice

Učební plán

osmileté gymnázium – nižší stupeň

Povinné předměty Prima Sekunda Tercie Kvarta Celkem
Český jazyk a literatura 3+1

1 dělená

4

1 dělená

4

1 dělená

4

1 dělená

16
Anglický jazyk 3+2 3+1 3 3 15
Matematika 4

1 dělená

4

1 dělená

4

1 dělená

3+1

1 dělená

16
Informatika 2 0+1 1 1 5
Dějepis 2 1 1+1 2 7
Výchova k občanství 2 1 2 1 6
Fyzika 2 2 1+1 2

1 dělená

8
Chemie 1+1 1+1 4
Přírodopis 1+1 2 2 1+1 8
Zeměpis 2 2 1+1 1+1 8
Hudební výchova 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Přírodovědná cvičení 1 1
Druhý cizí jazyk 2+2 2+1 2+1 10
Celkem základní dotace 26 26 26 26 104
Celkem disponibilní dotace 4 4 5 5 18
Celkem v ročníku 30 30 31 31 122

Učební plán

čtyřleté studium

osmileté studium – vyšší gymnázium

Povinné předměty Kvinta
(1. roč.)
Sexta
(2. roč.)
Septima
(3. roč.)
Oktáva
(4. roč.)
Celkem
Český jazyk a literatura 3+1 3 3 3+1 14
Anglický jazyk 3 3 3+1 3+1 14
Druhý cizí jazyk 3 3 3+1 3 13
Matematika 3+1 3 2+2 2+2 15
Informatika a IKT 2 1 1 4
Dějepis 2 2 1+1 2 8
Občanský a společenskovědní základ 1 2 2 2 7
Fyzika 2 2+1 2+1 0+2 10
Chemie 2+1 2+1 2+1 9
Biologie 2+1 1+1 2+1 1 9
Geografie 2 2 4
Dějiny umění 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Estetická výchova 1 2 3
1. volitelný předmět 2 0+2 2 6
2. volitelný předmět 0+2 2 4
3. volitelný předmět 2 2
Příprava ke státní části maturitní zkoušky 0+1 1
Celkem základní dotace 29 30 22 25 106
Celkem disponibilní dotace 4 3 12 7 26
Celkem v ročníku 33 33 34 32 132

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací plán čtyřletého studia (k nahlédnutí v kanceláři školy)
Školní vzdělávací plán osmiletého studia (k nahlédnutí v kanceláři školy)