Budova Gymnázia Otrokovice

Gymnázium v Otrokovicích zahájilo vyučování 1. září 1953 jako všeobecně vzdělávací typ střední školy; jako jedenáctiletá střední škola. Tento typ střední školy nahradil v celostátním měřítku čtyřletá gymnázia.Vzniklo v době, kdy „jedenáctiletky“ byly zakládány i v malých spádových obcích, jako byly např. Vizovice, Staré Město nebo Zdounky ve snaze zvýšit podíl studentů z okolí těchto obcí. Jedenáctiletá střední škola byla v tomto pojetí jakýmsi organickým pokračováním osmileté střední školy poskytující základní vzdělání a měla tři ročníky. Zatímco ve Vizovicích nebo Zdounkách postupně tento typ školy zanikl, v Otrokovicích, které se právě v této době začínají rozvíjet jako průmyslové centrum, „jedenáctiletka“ nezanikla, ale v roce 1961 byla změněna na střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ) se stále tříletým vzdělávacím cyklem. Až do roku 1966 byla organizačně spojená s devítiletou základní školou. Teprve v tomto roce se SVVŠ osamostatnila. V roce 1969 při další reformě nejen že se změnil název školy na gymnázium, ale také byl změněn tříletý studijní cyklus na cyklus čtyřletý.

Až do roku 1976 sídlilo gymnázium v Mánesově ulici ve stejné budově jako základní devítiletá škola (ZDŠ). V tomto roce se přestěhovalo do samostatné budovy na tř. Spojenců, kde sídlí dodnes.

Další změnou prošlo gymnázium v roce 1993, kdy se stalo kombinovaným gymnáziem se čtyřletým studijním cyklem (pro žáky s ukončenou devátou třídou) a šestiletým studijním cyklem, kdy ve škole začínají studovat žáci po dokončení sedmé třídy.

Během svého trvání gymnázium měnilo i svou velikost. Jedenáctiletou střední školu v Otrokovicích tvořily v prvním roce na tzv. třetím stupni čtyři třídy se 133 žáky. První maturitní třída měla v roce 1954 23 žáků, z nichž 16 odešlo studovat na vysoké školy. Počet vyšších tříd jedenáctiletky nepřesáhl v padesátých letech nikdy číslo šest. Škola měla po dvou třídách v každém ročníku a počet žáků se pohyboval kolem dvou set.

V šedesátých letech nastává pokles počtu žáků, který se zastavil až při přeměně školy na čtyřleté gymnázium.

Naopak největšího počtu žáků dosahuje škola na přelomu let sedmdesátých a v první polovině let osmdesátých v souvislosti s velkou přistěhovaleckou vlnou pracovníků do podniků Svit a Barum. Tehdy v některých letech přesahoval počet žáků číslo 450. ( V tomto období ve třídách bylo 38 – 39 žáků.)
Od vzniku školy do konce školního roku 1999 odmaturovalo na Gymnáziu Otrokovice 3988 studentů.

Přehled ředitelů
Karel Klíma  1953 – 1958
Jan Papica 1958 – 1960
Josef Hubáček 1960 – 1966
Ivan Mynář 1966 – 1987
Robert Ficek 1987 – 1990
RNDr. Ing. Vojtěch Drbal 1990 – 1992
PhDr. Čeněk Zapletal 1992 – 2004
Mgr. Ivo Kramář 2004 – doposud