INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice, IČ: 61716693 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice osobní údaje zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

V rámci zajišťování svých činností provádí Gymnázium Otrokovice, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

a) přijímací řízení do prvního ročníku,

b) zajištění středního vzdělávání,

c) zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,

Kontaktní adresa správce:

Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice, IČ:61716693, telefon: +420 577 925 054, kramar@gyotr.cz, ID datové schránky: j4vjmja

Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5) Máte právo (zákonný zástupce žáka a plnoletý žák):

a) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům žáka,

b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Gymnázia Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice jsou nepřesné),

c) požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

d) podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva vůči příspěvkové organizaci Gymnázium Otrokovice uplatňujte cestou ředitele školy nebo pověřence pro ochranu osobních údajů.

8) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: adresa: tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice, IČ:61716693,

telefon: +420 577 925 054,   strouhalova@gyotr.cz