Jídelní lístek

Vedoucí školní jídelny: pí. Vičánková (tel. 577 927 979)

Ceny obědů

pro školní rok 2019/2020

věková skupina 11 – 14 let 28,- Kč
věková skupina  15 let a více 31,- Kč

Přihlašování a odhlašování obědů

Žáci našeho gymnázia mohou navštěvovat školní jídelnu na ZŠ Mánesova.

Provozní řád jídelny je vyvěšen u vchodu do školní jídelny. Každý strávník má povinnost se s řádem seznámit.

Pro přihlášení obědů můžete použít terminál u jídelny nebo objednávkový systém. Oběd si můžete přihlásit do 14 hodin předchozího dne, pouze po nemoci si žák bude moci přihlásit oběd ten den ráno do 8 hodin (pondělní oběd nejpozději v předcházející pátek do 14 hodin).

Při odhlašování obědů použijte objednávkový systém, odhlásit oběd můžete také emailem nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny paní Vičánkové (vicankova@zsotrman.cz; 577 927 979).

Odhlásit oběd lze elektronicky až do 7.45 hodin téhož dne.

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole si žák má možnost odebrat oběd do jídlonosiče. Ostatní dny, kdy není ve škole nemá nárok na zvýhodněné stravování a je povinen si oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, musí obědy zaplatit v plné výši.

Jakékoliv informace o stravování podá vedoucí školní jídelny na tel. čísle 577 927 979.

Platba stravného

Stravné se platí bezhotovostně převodem peněz z účtu strávníka na účet školy.

Každý strávník si u vedoucí školní jídelny zaplatí zálohu na čip v hodnotě 100,-Kč. Zároveň dostane tiskopis, kde bude uveden variabilní symbol a číslo účtu školy pro bezhotovostní platbu. Doplníte vaše číslo účtu, ze kterého budete zasílat platbu, podepíšete a odevzdáte vedoucí školní jídelny. Platbu zasílejte nejlépe se splatností k 15 dni v měsíci. První platbu stravného můžete také provést v hotovosti.

Ztráta čipu

Pokud strávník ztratí nebo poškodí čip, musí si zakoupit nový v hodnotě 100,- Kč. Na nový čip se mu převede finanční zůstatek i objednané obědy ze ztraceného čipu. Ztrátu čipu nahlásí vedoucí školní jídelny, které čip zablokuje a tím zamezí zneužití.

Stav konta zjistíte

  • na objednávkovém terminálu
  • telefonicky do kanceláře jídelny od 7.00 do 8.00 hodin (577 927 979)
  • na dokladu, který si můžete vyžádat v termínu, který je určen pro platbu v hotovosti

Na dokladu je uvedeno:

  • jméno strávníka
  • zůstatek z minulého měsíce
  • vklad
  • přehled stravování za uplynulý měsíc

A – byl objednán a odebrán oběd 1

B – byl objednán a odebrán oběd 2

1,2 – oběd byl objednán a neodebrán

Vyúčtování stravného na konci školního roku

Zůstatek peněz na kontě strávníka z měsíce června se převádí na měsíc září.

Výběr zůstatku peněz lze provést jen na vlastní písemné vyžádání rodičů.