Jídelní lístek

Vedoucí školní jídelny: pí. Chrastinová (tel. 577 927 979)

Ceny obědů

pro školní rok 2022/2023

věková skupina 11 – 14 let 33,- Kč
věková skupina  15 let a více 36,- Kč

Přihlašování a odhlašování obědů

Žáci našeho gymnázia mohou navštěvovat školní jídelnu na ZŠ Mánesova.

Provozní řád jídelny je vyvěšen u vchodu do školní jídelny. Každý strávník má povinnost se s řádem seznámit.

Pro přihlášení obědů můžete použít terminál u jídelny nebo objednávkový systém. Oběd si můžete přihlásit do 14 hodin předchozího dne, pouze po nemoci si žák bude moci přihlásit oběd ten den ráno do 8 hodin (pondělní oběd nejpozději v předcházející pátek do 14 hodin).

Při odhlašování obědů použijte objednávkový systém, odhlásit oběd můžete také emailem nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny paní Chrastinové (chrastinova@zsotrman.cz; 577 927 979).

Odhlásit oběd lze telefonicky až do 7.45 hodin téhož dne.

Odhlásit oběd lze elektronicky do 14.00 hodin předchozího dne.

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole si žák má možnost odebrat oběd do jídlonosiče. Ostatní dny, kdy není ve škole nemá nárok na zvýhodněné stravování a je povinen si oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, musí obědy zaplatit v plné výši.

Jakékoliv informace o stravování podá vedoucí školní jídelny na tel. čísle 577 927 979.

Platba stravného

Stravné se platí bezhotovostně převodem peněz z účtu strávníka na účet školní jídelny.

Každý nový strávník si u třídního učitele vyzvedne tiskopis přihlášky ke stravování. Platbu zasílejte nejlépe se splatností k 15. dni v měsíci. První platbu stravného můžete také provést v hotovosti. V jídelně používají žáci čip vydaný Gymnáziem Otrokovice. Bližší informace u třídního učitele.

Ztráta čipu

Pokud strávník ztratí nebo poškodí čip, nahlásí ztrátu nebo poškození neprodleně u svého třídního učitele, u kterého si zakoupí nový v hodnotě 200 Kč. Na nový čip se mu převede finanční zůstatek i objednané obědy ze ztraceného čipu.

Stav konta zjistíte

  • na objednávkovém terminálu
  • telefonicky do kanceláře jídelny od 7.00 do 8.00 hodin (577 927 979)
  • na dokladu, který si můžete vyžádat v termínu, který je určen pro platbu v hotovosti

Na dokladu je uvedeno:

  • jméno strávníka
  • zůstatek z minulého měsíce
  • vklad
  • přehled stravování za uplynulý měsíc

A – byl objednán a odebrán oběd 1

B – byl objednán a odebrán oběd 2

1,2 – oběd byl objednán a neodebrán

Vyúčtování stravného na konci školního roku

Zůstatek peněz na kontě strávníka z měsíce června se převádí na měsíc září.

Výběr zůstatku peněz lze provést jen na vlastní písemné vyžádání rodičů.