Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název povinného subjektu

Gymnázium Otrokovice

2. Důvod a způsob založení

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 14 691/2001-14 ze dne 30. března 2001 se příspěvková organizace Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, stává s účinností od 1. 4. 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 28. listopadu 2001 č.j. 3504/2001/ŠK. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 31. 8. 2005 pod č.j. 0123/Z05/05. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 20. 9. 2006 č.j. 0392/Z14/06. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 17. 6. 2009 č.j. 0125/Z05/09. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 10. 12. 2014 č.j. 0407/Z14/14.

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání. Předmět činnosti organizace je vymezen §7 a § 15 zákona č. 29/1984 Sb, o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění a zákonem č. 564/1990 Sv. o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění a prováděcími předpisy.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Gymnázium Otrokovice
tř. Spojenců 907
765 02 Otrokovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Gymnázium Otrokovice
tř. Spojenců 907
765 02 Otrokovice

4.3 Úřední hodiny

pondělí až pátek 7.30 – 14.30 hod.

4.4 Telefonní čísla

Kancelář školy: 577 926 014
Ředitel školy: 577 926 230
Další telefonní čísla jsou uvedené na webu školy.

4.5 Adresa internetové stránky

www.gyotr.cz

4.6 Adresa e-podatelny

E-mail:gymnazium@gyotr.cz

4.7 Další elektronické adresy

kramar@gyotr.cz
(Mgr. Ivo Kramář, ředitel školy)
kozlova@gyotr.cz
(Mgr. Kateřina Kozlová, zástupkyně ředitele)
formankova@gyotr.cz
(Mgr. Jana Formánková, statutární zástupkyně ředitele)

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: bude sděleno po telefonické dohodě na telefonu 571 895 370.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

6. IČ

617 16 693

7. DIČ

Nejsme plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

K nahlédnutí v ředitelně školy po domluvě (tel. 577 926 230).

8.2 Rozpočet
Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ⇒ZDE

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ⇒ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ⇒ZDE

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ⇒ZDE

2. upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.) ⇒ZDE

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ⇒ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ⇒ZDE

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ⇒ZDE

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ⇒ZDE

2. Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.) ⇒ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ⇒ZDE

2. upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31. 12.) ⇒ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ZDE

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajemZDE

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajemZDE

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ZDE

Schválený rozpočet na rok 2019 a schválený rozpočtový výhled na rok 2020-2021ZDE

2. upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.) ZDE

S rozpočtem školy je možné se seznámit v kanceláři školy.

9. Žádosti o informace

Telefonicky, osobně nebo elektronicky na sekretariátu školy.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání nebo rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze vyžádat písemně u ředitele školy, elektronicky na adrese kramar@gyotr.cz nebo osobně v kanceláři školy.

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje na adresu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín.

12. Formuláře

Formuláře jsou zpřístupněny v ředitelně školy nebo na webových stránkách školy v záložce Dokumenty a formuláře/ Formuláře a žádosti.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách:

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější předpisy jsou ke stažení na

http://zkola.cz
http://www.msmt.cz/dokumenty

Předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy po telefonické dohodě.

14.2 Vydané právní předpisy povinného subjektu

Školní řád je v elektronické podobě na webových stránkách školy v záložce Dokumenty a formuláře/Školní řád.
Příslušné právní dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři školy po telefonické dohodě.

15. Úhrady za poskytování informací

  • Sazebníku úhrad za poskytování informací
  • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

Bez licenčních smluv

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách školy v záložce Dokumenty a formuláře/Výroční zprávy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice, IČ: 61716693 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice osobní údaje zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

V rámci zajišťování svých činností provádí Gymnázium Otrokovice, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

a) přijímací řízení do prvního ročníku,

b) zajištění středního vzdělávání,

c) zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,

Kontaktní adresa správce:

Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice, IČ:61716693, telefon: +420 577 925 054, kramar@gyotr.cz, ID datové schránky: j4vjmja

Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5) Máte právo (zákonný zástupce žáka a plnoletý žák):

a) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům žáka,

b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Gymnázia Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice jsou nepřesné),

c) požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

d) podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva vůči příspěvkové organizaci Gymnázium Otrokovice uplatňujte cestou ředitele školy nebo pověřence pro ochranu osobních údajů.

8) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: adresa: tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice, IČ:61716693,

telefon: +420 577 925 054, strouhalova@gyotr.cz