Důležitý odkaz: maturita.cermat.cz

SPOLEČNÁ  ČÁST MATURITNÍ  ZKOUŠKY

1. POVINNÁ ZKOUŠKA
  • český jazyk a literatura (didaktický test)
2. POVINNÁ ZKOUŠKA
  • matematika nebo cizí jazyk (didaktický test)

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Podmínky volby:

POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA Každý žák maturuje vždy z českého jazyka a literatury a dále pak:

  1. ) pokud si ve společné části vybral cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka + volí si 2 předměty z nabízených možností;
  2. ) pokud si ve společné časti vybral matematiku, volí si 2 předměty z nabízených možností;

Nabízené možnosti: cizí jazyk (jiný, než byl zvolen ve společné části), matematika, fyzika, chemie, dějepis, biologie, občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie, geografie, výtvarná výchova, hudební výchova.

NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA Možnost volit až dva předměty z předcházejících možností a TV

NEPOVINNÁ PÍSEMNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

Dále se žáci mohou přihlásit ke zkoušce Matematika rozšiřující. 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze dvou částí, z písemné práce a ústní zkoušky.

  1. Písemná práce

Ředitel školy stanoví čtveřici zadání písemných prací; z těchto čtyř témat si zvolí jedno všichni studenti maturující v tomtéž maturitním termínu.

Zadání písemné práce: Každé téma je specifikováno názvem, výchozím textem nebo citátem a informací o požadovaném slohovém útvaru, popř. pokynem, jak zadané téma uchopit a zpracovat

Časové rozpětí písemné práce: 15 minut na výběr tématu, 120 minut na vytvoření textu, respektive na jeho přepsání z konceptu do čistopisu

Rozsah: minimálně 250 slov; pokud nebude splněna tato podmínka, práce bude hodnocena nedostatečně bez ohledu na níže vyjmenované oblasti hodnocení.  Text zadání (název práce, citát, respektive výchozí text a určení slohového útvaru) se nezapočítává do rozsahu písemné práce; za 1 slovo se pokládá např. jméno a příjmení, adresa (studentům podrobně vyloží vyučující)

Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu

Způsob a kritéria hodnocení: Písemná práce bude hodnocena bodováním šesti sledovaných oblastí, v každé z nich může student získat 0 – 5 bodů, celkem tedy nejvýše 30 bodů

Oblasti hodnocení:

1A: obsahové naplnění tématu, úroveň jeho zpracování, funkčnost textu

V případě nedodržení tématu bude práce hodnocena jako nedostatečná bez ohledu na

                další oblasti hodnocení.

1B: splnění zadaného slohového útvaru a komunikační situace

2A: úroveň znalostí pravopisu a morfologie, čtenářský komfort (čitelnost)

2B: rozsah, adekvátnost a využití lexika

3A: úroveň syntaxe

3B: kompozice a členění textu, textová návaznost, argumentace

Bodová škála hodnocení:

30 – 27 bodů = výborný

26 – 22 bodů = chvalitebný

21 – 17 bodů = dobrý

16 – 12 bodů = dostatečný

11 –  0  bodů = nedostatečný

Každá písemná práce bude nezávisle hodnocena dvěma vyučujícími českého jazyka.

B.Ústní zkouška

Student losuje číslo, které stanoví konkrétní umělecký text v jeho Seznamu knih přečtených k ústní maturitní zkoušce, a obdrží příslušný pracovní list. Kromě toho mu bude zadána otázka z mluvnice nebo slohu uvedená pod týmž číslem ve školním seznamu mluvnických a slohových otázek, k níž rovněž dostane krátký text. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut.

Během 15minutového dialogu se zkoušejícím a přísedícím analyzuje student podle pokynů vyučujících umělecký text, prokáže orientaci v díle autora i literárněhistorickém kontextu a je schopen adekvátně reagovat na zadané mluvnické či slohové téma.

Hodnocení ústní zkoušky:

0 – 10 bodů za analýzu a interpretaci uměleckého textu

0 – 15 bodů za literárněhistorický kontext

0 – 5 bodů za orientaci v mluvnickém či slohovém tématu

Bodová škála hodnocení:

30 – 27 bodů = výborný

26 – 22 bodů = chvalitebný

21 – 17 bodů = dobrý

16 – 12 bodů = dostatečný

11 – 0 bodů = nedostatečný

C.Výsledná známka z profilové maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Podmínkou pro možnost úspěšně absolvovat profilovou maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury je to, že student úspěšně zvládl didaktický test z českého jazyka. Pokud by byl hodnocen z jedné části profilové zkoušky (písemná nebo ústní zkouška) nedostatečnou, je výsledné hodnocení profilové maturitní zkoušky rovněž nedostatečné.

Výsledná známka z profilové maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury vznikne v poměru 40% za známku z písemné práce a 60% za známku z ústní zkoušky.

  1. 9. 2022                            Předmětová komise ČJL Gymnázia Otrokovice