Změny v maturitní zkoušce na rok 2020/2021 zveřejněné MŠMT dne 16. 3. 2021: 

  • žák může skládat maturitní zkoušku, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021;
  • pokud v 1. pololetí z některého předmětu neprospěl a nebo byl neklasifikován, musí mu být uzavřena klasifikace nejpozději do 31. 3. 2021;
  • došlo k navýšení času u didaktických testů – test z ČJ a literatury 85 minut, cizí jazyk 110 minut, matematika 135 minut;
  • v profilové části maturitní zkoušky žák nemusí konat povinnou zkoušku z ČJ ani z cizího jazyka, který si zvolil ve společné části MZ; chce-li tuto zkoušku konat, musí informovat do 30. 4. 2021 písemně ředitele školy;
  • termín pro odevzdání seznamu literárních děl a termín pro podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka je do 30. 4. 2021;
  • mimořádný termín MZ je 7. 7. – 9. 7. 2021 (platí pouze pro žáky, kteří nemohou konat MZ v řádném termínu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním).

Důležitý odkaz: maturita.cermat.cz

SPOLEČNÁ  ČÁST MATURITNÍ  ZKOUŠKY

1. POVINNÁ ZKOUŠKA
  • český jazyk a literatura (didaktický test)
2. POVINNÁ ZKOUŠKA
  • matematika nebo cizí jazyk (didaktický test)

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Podmínky volby:

Žák musí v rámci maturity absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka.

POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA Každý žák maturuje ze čtyř předmětů, a to vždy z českého jazyka a literatury a dále pak:

  1. ) pokud si ve společné části vybral cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka + volí si 2 předměty z nabízených možností;
  2. ) pokud si ve společné časti vybral matematiku, volí si 3 předměty z nabízených možností;

Nabízené možnosti: cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, dějepis, biologie, občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie, geografie, výtvarná výchova, hudební výchova.

NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA Možnost volit až dva předměty z předcházejících možností a TV

NEPOVINNÁ PÍSEMNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

Dále se žáci mohou přihlásit ke zkoušce Matematika rozšiřující.